Verduurzaming landelijk gebied

De Nederlandse land- en tuinbouw is de belangrijkste drager van het landelijk gebied en is een wezenlijk onderdeel van de nationale economie. Door te verduurzamen kan de sector zijn bestaansrecht en zijn concurrentiepositie behouden én waarborgen creëren voor de natuur zelf en de maatschappelijke betekenis van de natuur. Maar land- en tuinbouw is niet de enige sector die invloed heeft op de kwaliteit het landelijk gebied. De transitiegroep bespreekt op welke manieren de verschillende sectoren kunnen bijdragen aan de verduurzaming van het landelijk gebied.

Belangrijke sectoren

De kwaliteit wordt nu voor een deel bepaald door de land- en tuinbouwsector. Deze sector levert een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse economie, maar staat onder druk vanwege internationale concurrentie en de strenge eisen die worden gesteld aan het terugdringen van emissies, de voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgevingskwaliteit. Daarnaast wordt de kwaliteit van het landschap bepaald door natuur. De natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland nemen af door versnippering van en gebrek aan ruimte voor natuurgebieden.

Opgaven voor duurzame ontwikkeling

Het rapport ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur (RLI) beschrijft de noodzaak van verduurzamen voor alle typen land- en tuinbouwbedrijven. Verdere scheiding tussen natuur en intensieve landbouw zou ruimte bieden voor productieverhoging.

De RLI adviseert om natuur midden in de samenleving te plaatsen en te verbinden met andere maatschappelijke opgaven, zoals gezondheidszorg, voedselvoorziening en economische functies. Om ervoor te zorgen dat ecosystemen en landschappen zich kunnen ontwikkelen in de juiste richting, moeten natuurgebieden vergroot, verbeterd en beter worden verbonden. Agrarisch natuurbeheer biedt die mogelijkheden tot betere verbinding van natuur en landbouw.

Dit RLI rapport vormde de basis voor de werkconferentie van het OIM op 20 oktober 2016

Uitkomst OIM-werkconferentie 20 oktober 2016

Op 20 oktober hebben twee werkgroepen samen 7 voorstellen geformuleerd om de transitie naar een verduurzaming van het landelijk gebied verder te brengen. Hun voorstellen richten zich op het stellen van heldere doelen en een toekomstvisie, het stimuleren van innovatie, het sluiten van verschillende akkoorden, de rol van de overheid en politiek,  de wet- en regelgeving, kennisontwikkeling en het sturen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Komende bijeenkomsten transitiegroep

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141566"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer informatie

Meedoen?

Wilt u zich aansluiten bij de transitiegroep verduurzaming landelijkgebied? Bent u
•    al lid van het OIM? Klik dan hierboven op de bijeenkomst en meld u aan (u moet hiervoor inloggen). 
•    nog geen lid van het OIM? Vraag een account aan voor de website van het OIM via info@overlegienm.nl.