Innovatielab Voor de oogst van morgen

We investeren in Nederland jaarlijks miljarden in het huidige landbouw- en voedselsysteem, en toch gaat het achteruit met de biodiversiteit, bodemkwaliteit, het aantal boeren en de vitaliteit van voedsel, water en landschap. Zonder verandering in het landbouw- en voedselsysteem zal deze achteruitgang zich voortzetten. Hoe kunnen we het systeem verduurzamen en de oogst van morgen veilig stellen? Deze vragen staan centraal in het innovatielab Voor de oogst van morgen.

Innovatielab Voor de oogst van morgen

Landbouw- en voedselsysteem verduurzamen

Het innovatielab is een plek waar deelnemers in de eerste plaats bouwen aan relaties, aan vertrouwen, en waarin deelnemers elkaar en zichzelf serieus nemen in hun leiderschap voor een duurzame toekomst. Samen werken zij aan hun luister- en gespreksvaardigheden, met als doel effectiever te kunnen samenwerken aan prototypes die bijdragen aan de transformatie van ons landbouw- en voedselsysteem. De deelnemers aan het lab willen onder andere samen zorgen dat:

  • boeren een rendabel bedrijf krijgen of houden;

  • consumenten minder voedsel verspillen;

  • de biodiversiteit toeneemt en voedselproductie een lagere CO2-uitstoot krijgt;

  • Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te wonen, met voldoende ruimte voor rust en recreatie.

Programma innovatielab

Het innovatielab 'Voor de oogst van morgen' is in november 2018 gestart. Gedurende twee jaar werken de deelnemers aan initiatieven die bijdragen aan een gezond landbouw- en voedselsysteem. Dit kunnen zowel bestaande als nieuwe initiatieven zijn.

Het programma vindt zowel online als op locatie plaats en bestaat uit drie fases:

  • Fase 1: Ontwikkelen innovatief vermogen;
  • Fase 2: Bouwen van prototypen;
  • Fase 3: Oogsten resultaten en inzichten + vervolgstappen formuleren.

Alle relevante sectoren zijn betrokken bij het innovatielab: landbouw, onderwijs, financiën, gezondheidszorg en energie. Zo zorgen we dat genoeg kennis, kapitaal en kunde aanwezig is in het lab. Ook maakt dit een integrale aanpak mogelijk door sectoren heen. 

Lees het nieuwsbericht over de kick off van het innovatielab op 19 november 2019.

Wie doen er mee?

Het innovatielab is relevant voor alle spelers uit het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem, bijvoorbeeld boeren, wetenschappers en mensen die werken aan landschapsherstel, natuurontwikkeling en water- of luchtkwaliteit, financiële sector, overheden, bedrijven, retail en vrije actoren.

Wat levert het op?

Het innovatielab 'Voor de oogst van morgen' brengt mensen bij elkaar die al werken aan vernieuwende initiatieven die het huidige landbouw- en voedselsysteem kunnen veranderen. Het gaat om sleutelpersonen en -partijen (op uitnodiging en op persoonlijke titel) uit verschillende sectoren, netwerken en disciplines gerelateerd aan landbouw, voedsel en natuur. Partijen leren met elkaar en werken gezamenlijk en in samenhang aan nieuwe of bestaande initiatieven. Het innovatielab concretiseert de inhoud en de uitkomsten stap voor stap. Doordat de partijen hun professionaliteit, kennis, kunde en kapitaal met elkaar verbinden, wordt de kans op een systeemdoorbraak groter.

Samenwerkingspartners

Op aangeven van diverse stakeholders heeft het OFL het initiatief genomen tot het innovatielab waarin verschillende vragen rondom deze thematiek centraal staan. Bij de organisatie van het lab werkt het OFL samen met Commonland, een NGO voor duurzaam landschaps- en natuurherstel. De rol van het OFL in dit samenwerkingsverband is zorgen dat de opbrengsten van het lab hun weg vinden: naar de beleidsprocessen van de betrokken ministeries (LNV, IenW, BZK) bijvoorbeeld, maar ook naar duurzame vormen van waardecreatie in het bedrijfsleven en de rest van de samenleving. Bekijk voor meer informatie de website van het innovatielab.

 


 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl