Over ons

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zet zich in voor een goede dialoog tussen de samenleving en de Rijksoverheid. Vaak zijn er complexe vraagstukken over de fysieke leefomgeving die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld waterveiligheid, mobiliteitsproblemen of de overgang naar een circulaire economie. Het OFL brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om te werken aan oplossingen hiervoor. Deelnemers van het OFL denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid.

Om te komen tot oplossingen voor dit soort complexe vraagstukken adviseert het OFL beleidsmakers kosteloos op basis van signalen uit de samenleving, geeft het ruimte aan maatschappelijke initiatieven en is het een interessante leerplek om het goede gesprek te voeren. Het platform heeft een wettelijke basis om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de bewindspersonen die het aangaat. Dit maakt het mogelijk om maatwerk te bieden en om thema’s los van (of juist dwars door) beleidsmatige indelingen of verantwoordelijkheden te bespreken.

Werkprogramma OFL

In het werkprogramma OFL 2018-2019 (PDF) kunt u lezen op welke thema’s het OFL met de Rijksoverheid en allerlei partijen in de samenleving aan de slag gaan in de periode 2018-2019.

Advies geven

In de meeste gevallen organiseert het OFL één of meerdere bijeenkomsten rond een inhoudelijk thema of dossier. Dit kan bijvoorbeeld de vorm hebben van een formele bijeenkomst of een creatieve werksessie. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over het vraagstuk en de mogelijke oplossingen. Zij delen hun kennis, expertise, visie, belangen en wensen met elkaar. Dit geeft het OFL, en dus ook de overheid, inzicht in wat er leeft in de samenleving en wat de impact is van (voorgenomen) beleid. Beleidsmakers kunnen met behulp van de inzichten beter beleid maken. 

Samen iets maken

Het OFL biedt ruimte aan mensen, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties die samen willen werken aan een vraagstuk, advies, visie of analyse. Dat kan op twee manieren:
•    Een samenwerking met verschillende partijen én de Rijksoverheid (een co-creatie);
•    Een samenwerking met verschillende partijen zonder dat de Rijksoverheid daarin een directe rol speelt (een maatschappelijk initiatief).

Leren en experimenteren

Het OFL biedt deelnemers ook de kans om te leren, experimenteren en geïnspireerd te raken. Zo krijgen (interdepartementale) programmateams de kans maatschappelijke vraagstukken op een nieuwe manier op te lossen in de Rijkshub u.lab. Daarnaast worden masterclasses, colleges en expedities georganiseerd. Bijvoorbeeld over een inhoudelijk onderwerp, of over (creatieve) processen. Het OFL organiseert verder jaarlijks een werkconferentie voor alle deelnemers.

Onafhankelijke voorzitters

De leiding van de formele bijeenkomsten is in handen van een van de onafhankelijke voorzitters van het OFL: Job Cohen, Pieter Jan Biesheuvel, Marleen Stikker en Jacques Wallage. Zij hebben geen belang bij een bepaalde uitkomst en waarborgen een neutraal voorzitterschap. De voorzitters brengen daarnaast veel bestuurlijke ervaring en kennis van maatschappelijke verhoudingen mee.

Secretarissen OFL

De onafhankelijke secretarissen van het OFL verzorgen, samen met de voorzitter, de volledige inhoudelijke voorbereiding. Zij kiezen bijvoorbeeld het juiste moment in het beleidsproces voor het OFL, zorgen voor geschikte werkvormen om verder te komen dan het uitwisselen van standpunten. Verder bereiden zij de voorzitter voor op het overleg. De secretarissen zijn tevens aanspreekpunt voor de deelnemers. De secretarissen zijn op de hoogte van de inhoud van het Rijksbeleid op het terrein van infrastructuur en milieu én weten wat leeft in de samenleving. Zij zijn daarom een schakel tussen de Rijksoverheid en de samenleving.

Deelnemen aan het OFL

Lijkt het u interessant mee te denken en werken aan toekomstig overheidsbeleid op het terrein van de fysieke leefomgeving? U leest hier meer over het deelnemen aan het OFL.

Het OFL is vastgelegd in de Wet overleg infrastructuur en milieu (opent in nieuw venster).

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl