Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee (2012-2020)

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020 stelt de onderwerpen en milieudoelen voor 2020 vast.  De KRM verplicht om de Mariene Strategie iedere zes jaar te actualiseren en over de uitvoering ervan te rapporteren. In 2017 start het actualisatieproces voor het eerste deel.

Eerste deel: milieudoelen en beoordeling

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en bijbehorende indicatoren en bevat de initiële beoordeling daarvan. Deze beoordeling geeft een actueel beeld van de milieutoestand van het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s en problemen geïdentificeerd voor het bereiken van de gewenste milieutoestand in 2020. Dit deel zal in 2017 en 2018 worden geactualiseerd en in 2018 ter zienswijze worden neergelegd.

Tweede deel: het monitoringprogramma

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020. Dit KRM-monitoringprogramma werkt de indicatoren uit naar concrete monitoring op zee. Op basis daarvan is het volgende te bepalen:

  • de mate waarin de gestelde milieudoelen uit de Mariene Strategie deel 1 worden bereikt;
  • de effectiviteit van de maatregelen onder de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

In 2014 is het eerste KRM monitoringsprogramma vastgesteld. De gegevens uit het KRM-monitoringprogramma vormen de basis voor de update van de initiële beoordeling die iedere zes jaar moet plaatsvinden. Het tweede deel wordt geactualiseerd in 2019-2020.

Derde deel: programma van maatregelen

Het derde en laatste deel van de Nederlandse Mariene Strategie is het KRM-programma van maatregelen. Dit beschrijft de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om een goede milieutoestand in 2020 te bereiken. De samenvatting van het KRM-programma van maatregelen is opgenomen in de Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021 als zelfstandige bijlage van het Nationaal Waterplan 2. Het programma van maatregelen is in 2015 voor het eerst vastgesteld en zal worden geactualiseerd in 2020-2021.

> Bekijk de documenten uit het verleden

Vervolg

De Europese Commissie heeft in 2017 een herzien besluit omtrent criteria en standaarden voor een goede milieutoestand van mariene wateren in concept gepubliceerd. De maatschappelijke organisaties en partijen hebben gelegenheid gekregen om inbreng te leveren voor het Nederlandse standpunt. Tussen 10 en 17 mei 2016 heeft een digitale consultatie plaatsgevonden over het concept besluit. Tussen 14 september 2016 en 12 oktober 2016 heeft de Europese Commissie een publieke consultatieronde georganiseerd. Het herzien besluit is op 17 mei 2017 in werking getreden (Commissie besluit 2017/848). De criteria uit het commissiebesluit vormen de structuur voor de update van de Mariene Strategie deel I in 2018. 

> Bekijk de documenten 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"95241"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor deelnemers van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OIM. 

> Bekijk de agenda

 

Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegienm.nl