Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee (2012-2020)

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, 2008) verplicht de lidstaten om hun zeeën schoner en gezonder te maken. De Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020 stelt de onderwerpen en milieudoelen voor 2020 vast.

Eerste deel: milieudoelen en beoordeling

Het eerste deel van de Mariene Strategie omschrijft wat een goede milieutoestand inhoudt, bepaalt de milieudoelen en de initiële beoordeling daarvan, aan de hand van 32 indicatoren. Deze beoordeling geeft een actueel beeld van de milieutoestand van het Nederlandse deel van de Noordzee. Hierbij zijn de belangrijkste risico’s en problemen geïdentificeerd voor het bereiken van de gewenste milieutoestand in 2020.

Tweede deel: het monitoringprogramma

Het KRM-monitoringprogramma vormt deel 2 van de Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 - 2020. Dit KRM-monitoringprogramma werkt de 32 indicatoren uit naar concrete monitoring op zee. Op basis daarvan is het volgende te bepalen:

  • de mate waarin de gestelde milieudoelen uit de Mariene Strategie deel 1 worden bereikt;
  • de effectiviteit van de maatregelen onder de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie.

In 2018 komt er een update van de initiële beoordeling en de criteria voor de gewenste milieutoestand. Het KRM-monitoringprogramma levert een goede basis voor deze update.

Derde deel: programma van maatregelen

Het derde en laatste deel van de Nederlandse Mariene Strategie is het KRM-programma van maatregelen. Dit beschrijft de maatregelen die genomen zijn of gaan worden om een goede milieutoestand in 2020 te bereiken. De samenvatting van het KRM-programma van maatregelen wordt opgenomen in de nieuwe Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021 als zelfstandige bijlage van het Nationaal Waterplan 2.

> Bekijk de documenten uit het verleden

Vervolg

De Europese Commissie komt in 2016 met een herzien besluit omtrent criteria en standaarden voor een goede milieutoestand van mariene wateren. De maatschappelijke organisaties en partijen hebben gelegenheid gekregen om inbreng te leveren voor het Nederlandse standpunt. Tussen 10 en 17 mei 2016 heeft een digitale consultatie plaatsgevonden over het concept besluit. 

> Bekijk de documenten 

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"95241"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor leden van het OIM

Momenteel is er geen specifieke informatie voor OIM leden.