Raamovereenkomst Verpakkingen

Het Rijk, de gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven hebben in 2012 de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 (ROV) gesloten. Hierin worden afspraken gemaakt over het verduurzamen van verpakkingen, de recycling en de financiering. Ook is afgesproken om in 2017 de ROV tussentijds te evalueren. Als onderdeel van de evaluatie worden in nov-dec 2016 drie OIM-bijeenkomsten georganiseerd met een aantal stakeholders.

In artikel 14 lid 1 van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 staat: Partijen zetten zich tijdig aan het ontwerpen en plannen van een evaluatie van deze overeenkomst, zodanig dat de uitkomsten van die evaluatie in 2017, in door partijen nodig geacht in 2018 hun beslag kunnen krijgen. Dit zal gebeuren binnen de hoofdlijnen en doelstellingen van deze bijeenkomst.

Doel van de evaluatie

Het doel van deze evaluatie is om, op basis van de ervaringen die gedaan zijn in de eerste helft van de raamovereenkomstperiode, te kijken welke afspraken een nadere uitwerking nodig hebben of welke afspraken om een wijziging vragen. Hierbij wordt het sluiten van de keten zowel materieel als financieel uit uitgangspunt genomen. Dat betekent dat de wijzigingen moeten bijdragen tot het verder sluiten van de keten van de diverse materialen.

Aanpak van de evaluatie

Gezien de breedte van de raamovereenkomst en de veelheid aan onderwerpen vraagt de evaluatie om onafhankelijk feitenonderzoek en om een transparant proces waarbij ook stakeholders naar hun ervaringen met de ROV worden gevraagd. Daarmee kent de evaluatie drie onderdelen:

1. Onafhankelijk feitenonderzoek:

Momenteel lopen er een 4-tal onderzoeken in het kader van de evaluatie die input moeten leveren voor verschillende voor de evaluatie geïdentificeerde thema’s:

a) Onderzoek naar de kunststofketen begeleid door het KIDV;
b) Evaluatie inzameling en recycling drankenkartons door Rebel;
c) Kostenonderzoek bronscheiding door PwC;
d) Kostenonderzoek nascheiding door KplusV.

Indien daar in het vervolg van de evaluatie aanleiding voor is, worden nieuwe onderzoeken gestart.

De staatssecretaris van IenM heeft op 5 oktober aan de Tweede Kamer toegezegd een onderzoek te starten naar de kosten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Dit onderzoek wordt parallel aan de evaluatie in opdracht van IenM uitgevoerd zodat de resultaten bij de evaluatie betrokken kunnen worden.

2. Stakeholders visie op de Raamovereenkomst via OIM bijeenkomsten:

In het kader van de evaluatie wordt met een bredere groep stakeholders gesproken. In november en december 2016 worden hiervoor door het Overlegorgaan IenM (OIM) een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Doel is om met de belangrijkste stakeholders onderwerpen van de evaluatie verder te inventariseren en verdiepend te bespreken en ervaringen en ideeën bij de verschillende partijen op te halen. Daarvoor zijn naast de Raamovereenkomstpartijen de volgende partijen uitgenodigd:

  • Vereniging Afvalbedrijven;
  • Stichting Materiaalorganisaties;
  • de NVRD;
  • Nedvang;
  • het KIDV;
  • VNO-NCW;
  • Stichting Natuur & Milieu;
  • Milieu Centraal;
  • het Lectoraat Circulair Plastics.

Eventueel wordt er in het voorjaar 2017 nog een bijeenkomst georganiseerd met deze groep stakeholders om te reflecteren op de uitkomsten van de bijeenkomsten en de evaluatie. Voornemen is begin 2017 een vierde bijeenkomst te organiseren met een bredere groep stakeholders.

3. Mogelijke aanpassen van de afspraken in de raamovereenkomst:

Het aanpassen van de afspraken in de ROV is een zaak tussen de ondertekenaars. Het is van belang dat de uitkomsten uit de feitenonderzoeken en de inzichten van stakeholders uit de OIM bijeenkomsten zichtbaar worden meegenomen.

Rol van het OIM bij deze evaluatie

Onderdeel van het gehele proces van de evaluatie (inclusief de onderzoeken) zijn drie OIM-bijeenkomsten met een kleine groep uitgenodigde stakeholders. Deze vinden plaats op 4 november 2016 en 2 december 2016 en 10 februari 2017, alle van 12.00-17.00 uur in Utrecht.

Meer informatie

> Klik hier voor meer informatie over de Raamovereenkomst Verpakkingen (let op: link opent in een nieuw venster)

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"141178"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM:

> Bekijk relevante documenten

> Bekijk opkomende bijeenkomsten

> Reageer op verslagen