Toekomstbestendige financiering waterbeheer

De OESO oordeelt in haar rapport ‘Watergovernance in the Netherlands: fit for the future’ (2014) positief over het Nederlandse waterbeheer. Zij concludeert dat Nederland gezien wordt als een mondiale referentie op het gebied van waterbeheer, tegen relatief lage kosten. Maar voor de lange termijn is er een aantal uitdagingen om ons bekostigingssysteem duurzaam en toekomstbestendig te maken. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft daarom het intiatief genomen om samen met de partners van het Bestuursakkoord Water te discussiëren over de financiering van het waterbeheer op de lange termijn.

Onderzoek met stakeholders naar waterbeheer in Nederland

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met stakeholders onderzoek gedaan naar de huidige bekostiging in het Nederlandse waterbeheer. Ook zijn relevante toekomstige ontwikkelingen daarvoor in kaart gebracht. De leden van het Overleg Infrastructuur en Milieu (OIM) zijn vanaf het begin betrokken bij dit onderzoek.

Rapport en resultaten van de bestuurlijke discussie zijn voor de zomer van 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. De boodschap is dat de basis op orde is maar dat er gelet op de te verwachten ontwikkelingen aanleiding is om binnen het bestaande stelsel te verkennen waar verbeteringen mogelijk zijn.

In het najaar van 2015 is het plan van aanpak voor de derde fase van het project in samenspraak met de relevante partijen vastgesteld. In deze derde fase staat centraal het ontwikkelen van gedragen voorstellen die ertoe moeten leiden dat het principe van gebruiker/vervuiler/veroorzaker/belanghebbende betaalt op langere termijn beter kan worden toegepast in de financiering van het waterbeheer. Daarbij worden ook andere instrumenten, andere beleidsvelden en hun effectiviteit in ogenschouw genomen.

Vervolg

Rondom de belangrijkste thema's van het waterbeheer zijn werkgroepen gevormd die eind 2015 van start zijn gegaan. Die thema's zijn: bronnen en stoffen, zoetwater, stedelijk water en watersysteem/waterzuivering. In de loop van maart 2016 zijn de eerste resultaten van de discussies in de werkgroepen beschikbaar gekomen. Deze voorlopige resultaten zijn op woensdag 30 maart 2016 gedeeld met de maatschappelijke organisaties.

Komende bijeenkomsten

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Komende bijeenkomsten","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"95181"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Informatie voor leden van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor leden van het OIM. 

> Bekijk relevante documenten