Nationale Omgevingsvisie

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.

4 opgaven

In de startnota zijn 4 strategische opgaven beschreven, waarbij een samenhangende aanpak meerwaarde biedt:

  1. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  2. Naar een duurzame en concurrerende economie;
  3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  4. Naar een waardevolle leefomgeving.

Lees meer over de startnota op de website van de rijksoverheid.

Opgaven voor de toekomst

Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. De druk op de ruimte, onze leefomgeving, vraagt voportdurend om afweging van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende veschillen tussen regio's vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert en we willen zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook dat stelt ons voor nieuwe opgaven.

Brede maatschappelijke betrokkenheid

Het kabinet heeft deze eerste stap gezet samen met de daad- en denkkracht van een groot aantal maatschappelijke partijen en individuen. Er zijn nog verschillende stappen nodig om eind 2019 te komen tot een Nationale Omgevingsvisie. In 2017 zullen 4 verdiepingsgroepen van verschillende departementen de 4 strategische integrale opgaven verder verdiepen en zullen beleidsopties worden verkend. Dit resulteert eind 2017 in een optiedocument dat aan de Kamer wordt aangeboden.

Ook bij deze vervolgstappen worden de provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen betrokken.

Activiteiten OIM

In 2017 zal het OIM advies worden gevraagd met betrekking tot de NOVI. Het zal gaan om drie OIM bijeenkomsten:

  1. donderdag 15 juni jl., ging over het proces dat in 2017 wordt doorlopen om uiteindelijk in 2019 te komen tot een NOVI;  U vindt de agenda, de sheets van de gehouden presentaties en het verslag via >deze link. Er zijn twee reacties op het oorspronkelijke verslag gekomen. Die reacties zijn opgenomen in een nieuwe versie van dit verslag (>link).

  2. donderdag 12 oktober, tijdens het OIM Jaarcongres,  over de concept tussenrapportage die opgesteld wordt door interdepartementale verdiepingsgroepen. Per integrale strategische opgave uit de startnota NOVI wordt een verdiepingsrapport opgesteld; van de vier rapporten samen wordt een concept tussenrapportage opgesteld;

  3. December 2017, over het concept optiedocument. Het optiedocument bestaat uit de verdiepingsrapporten en een rapport over de strategische- en relevante delen van sectorale nota’s en visies. Alle rapporten zijn politiek neutrale documenten met daarin een breed spectrum aan beleidsopties. Hiermee wordt duidelijk welke beleidsopties er per strategische opgave zijn en wat de effecten daarvan zijn voor de opgave. Op basis hiervan zal het kabinet in de volgende fase keuzes maken.

Deze drie bijeenkomsten zijn bedoeld voor (maatschappelijke) organisaties, kennisinstellingen, bedrijven of initiatiefnemers.

Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten worden op een andere manier benaderd: de besluitvorming over de NOVI voor ministeries vindt plaats in de Stuurgroep NOVI en in het Bestuurlijk Overleg en Directeuren Overleg Omgevingsrecht (nadere informatie bij valentijn.holewijn@minienm.nl) en voor andere overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) in de Bestuurlijke Adviesraad NOVI (nadere informatie bij dick.bres@minienm.nl).

Komende bijeenkomsten

 Wanneer  Wat
12 oktober 2017 Nationale Omgevingsvisie concepttussenrapportage tijdens de OIM-werkconferentie
December 2017 Nationale Omgevingsvisie conceptoptiedocument

 

Informatie voor leden

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit OIM-onderwerp.

> Bekijk de agenda

> Bekijk relevante documenten