Nationale Omgevingsvisie

Vanaf 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één rijksvisie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie. Op weg naar deze visie zet het Kabinet een eerste stap met de startnota ‘De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’.

4 opgaven

In de startnota zijn 4 strategische opgaven beschreven, waarbij een samenhangende aanpak meerwaarde biedt:

  1. Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;
  2. Naar een duurzame en concurrerende economie;
  3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;
  4. Naar een waardevolle leefomgeving.

Lees meer over de startnota op de website van de rijksoverheid.

Opgaven voor de toekomst

Ook in de toekomst moet ons land een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving bieden en economisch kunnen floreren. Daarom is het van belang om inzicht te hebben in de opgaven waar Nederland voor staat. De druk op de ruimte, onze leefomgeving, vraagt voportdurend om afweging van verschillende belangen. Internationale ontwikkelingen, de invloed van technologie en de groeiende veschillen tussen regio's vragen om snellere, creatieve en integrale afwegingen. Het klimaat verandert en we willen zorgvuldiger omgaan met energiebronnen en grondstoffen. Ook dat stelt ons voor nieuwe opgaven.

Brede maatschappelijke betrokkenheid

Het kabinet heeft deze eerste stap gezet samen met de daad- en denkkracht van een groot aantal maatschappelijke partijen en individuen. Er zijn nog verschillende stappen nodig om eind 2019 te komen tot een Nationale Omgevingsvisie. In 2017 zullen 4 verdiepingsgroepen van verschillende departementen de 4 strategische integrale opgaven verder verdiepen en zullen beleidsopties worden verkend. Dit resulteert eind 2017 in een optiedocument dat aan de Kamer wordt aangeboden.

Ook bij deze vervolgstappen worden de provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuen betrokken.

Activiteiten OIM

In 2017 zal het OIM advies worden gevraagd met betrekking tot de NOVI. Het zal gaan om drie OIM bijeenkomsten:

  1. Donderdag 15 juni jl., ging over het proces dat in 2017 wordt doorlopen om uiteindelijk in 2019 te komen tot een NOVI;  U vindt de agenda, de sheets van de gehouden presentaties en het verslag via >deze link. Er zijn twee reacties op het oorspronkelijke verslag gekomen. Die reacties zijn opgenomen in een nieuwe versie van dit verslag (>link).

  2. Donderdag 12 oktober 2017, tijdens het OIM Jaarcongres,  over de concept beleidsopties die opgesteld worden door interdepartementale verdiepingsgroepen. Per integrale strategische opgave uit de startnota NOVI worden beleidsopties verkend; De notitie voor deze bijeenkomst is in te zien/te downloaden via deze >link

  3. Donderdag 7 december 2017. In fase 2 ligt de focus op de verdieping van de vier strategische opgaven in verdiepingsrapporten. Tijdens deze bijeenkomst zal advies worden gevraagd op de (concept)verdiepingsrapporten. Geïnteresseerde deelnemers van het OIM worden ruim voor deze bijeenkomst geïnformeerd over doel en opzet van de bijeenkomst op 7 december.

Deze drie bijeenkomsten zijn bedoeld voor (maatschappelijke) organisaties, kennisinstellingen, bedrijven of initiatiefnemers.

Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten worden op een andere manier benaderd: de besluitvorming over de NOVI voor ministeries vindt plaats in de Stuurgroep NOVI (nadere informatie bij valentijn.holewijn@minienm.nl) en afstemming met andere overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) in het Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht en de Bestuurlijke Adviesraad NOVI (nadere informatie bij martin.aarts@minienm.nl).

Komende bijeenkomsten

 Wanneer  Wat
12 oktober 2017 Nationale Omgevingsvisie over concept beleidsopties. bijeenkomst vindt plaats tijdens de OIM-werkconferentie
7 december 2017 Exacte invulling wordt nader bepaald

 

Informatie voor deelnemers van het OIM

Onderstaande pagina’s zijn alleen toegankelijk voor deelnemers aan dit onderwerp. Wilt u ook deelnemen en heeft u al inloggegevens voor deze website? Neem dan contact op met de secretaris rechtsbovenin op deze pagina. Heeft u nog geen inloggegevens? Lees dan meer over deelnemen aan het OIM. 

> Bekijk de agenda

> Bekijk relevante documenten