Geurhinder veehouderijen

Sinds de zomer van 2018 onderzoekt de Commissie geurhinder veehouderijen problemen die zijn ontstaan rondom combiluchtwassers. Dit onderzoek wordt de basis voor een advies van de Commissie aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De commissie geurhinder veehouderijen

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd een om een commissie in te stellen die zich gaat verdiepen in oplossingen voor de problemen met geurhinder en luchtwassers. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en is een onderdeel van het OFL. De commissie  heeft de volgende vraag gekregen:

  • aanbevelingen te doen over het verminderen van geurhinder in de situaties waarin problemen door luchtwassers aan de orde zijn;
  • een bijdrage te leveren aan een goed geurbeleid op de langere termijn.

De leden van de commissie zijn:

  • Pieter Jan Biesheuvel, voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

  • Frank Groothuijse, Universiteit Utrecht (UU)

  • Ellis Jeurissen, Gemeentelijke Gezondheiddienst (GGD) Brabant-Zuidoost

  • Roland Melse, Wageningen University & Research (WUR)

  • Ric van Poll, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het probleem

Veehouderijen veroorzaken geurhinder voor omwonenden. Om de geurhinder te beperken kunnen veehouders luchtwassers gebruiken. Dit zijn apparaten die de lucht die een stal uitgaat ‘schoonmaken’, zodat deze minder stinkt. Uit recent onderzoek is gebleken dat een bepaald type luchtwasser, namelijk de zogenoemde combiluchtwasser, voor veel minder beperking van geurhinder zorgt eerder in de Regeling geurhinder en veehouderij was opgenomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom de Regeling geurhinder en veehouderij in de zomer van 2018 aangepast.

In de Regeling geurhinder en veehouderijen wordt de te verwachten stankvermindering door een bepaald type luchtwasser uitgedrukt in geuremmissiefactoren. Gemeenten en andere overheden gaan bij het verlenen van vergunningen aan veehouders uit van de geuremmissiefactoren in de genoemde regeling. Nieuwe vergunningen worden verleend op basis van aangepaste lagere geuremmissiefactoren. Bestaande vergunningen zijn verleend op basis van de oude hogere geuremmissiefactoren.

Deze situatie zorgt voor problemen voor veehouders, omwonenden en andere betrokkenen. De Commissie geurhinder veehouderijen onderzoekt mogelijke oplossingen voor deze problemen.

> bekijk de onderzoeksrapporten van de Universiteit Wageningen

> bekijk de internetconsultatie van mei 2018 over de aanpassing in de Regeling geurhinder en veehouderij

> bekijk de huidige Regeling geurhinder en veehouderij

 

0 Bestanden: 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl